Logo OBORIL – servis hasiacich zariadení

OBORIL – servis hasiacich zariadení

Sídlo: Trnava,
Chovateľská 2/A, 917 01 Trnava
Telefón: 033 55 12 432, 0905 634 056
E-mail: oboril@oboril.sk
Web: www.oboril.sk

Kontaktovať firmu

cpt

Naša firma OBORIL – servis hasiacich zariadení; pôsobí na trhu od roku 1992, má široké uplatnenie najmä v Trnavskom kraji, ale pôsobí v rámci celého Slovenska a v časti Českej republiky. Vzhľadom na stúpajúce nároky zákazníkov naše služby neustále zlepšujeme smerom k ich spokojnosti. Riadime sa súčasným trendom, ktorým je ochrana nielen ľudských životov, ale aj materiálnych hodnôt pred požiarmi a výbuchmi. Službami poskytovanými našou firmou sa snažíme znížiť riziko vzniku požiaru a výbuchu. V prípade, ak k vzniku požiaru príde, vieme nasmerovať ľudí k jeho likvidácii hneď na začiatku. Naše požiarnotechnické zariadenia sú užitočné všade tam , kde treba chrániť nielen ľudské životy , ale aj materiálne hodnoty pred požiarom a výbuchom. Všetky výrobky, ktoré môžeme záujemcom ponúknuť sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a funkčnosťou. Trend je jasný: zabrániť vzniku požiaru alebo výbuchu a keď už vzniknú, likvidovať ich hneď na začiatku. Poskytujeme odborné činnosti na úseku ochrany pred požiarmi (OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Predaj a montáž prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov ( záručný a pozáručný servis ); predaj hasiacich prístrojov do osobných i nákladných vozidiel; Predaj príslušenstva ( auto držiaky, ochranné boxy, skrinky na hasiace prístroje a pod. ); Hydrantové systémy ( predaj, záručný a pozáručný servis, tlakové skúšky ); Hydrantové príslušenstvo ( ventily, spojky, hadice, prúdnice, deštrukčné skrinky na kľúčik … ); Požiarne uzávery ( požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky ); Predaj a montáž protipožiarnych, bezpečnostných značiek a symbolov

Služby autorizovaných technikov BOZP, OPP; Vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP, BOZP, ŽP a hygieny; Pravidelné audity a previerky OPP a BOZP s následným návrhom opatrení a po dohode so zákazníkom následné odstránenie zistených nedostatkov; Pravidelné školenia zamestnancov v oblasti dodržiavania predpisov na úsekoch OPP, BOZP, ŽP a hygieny; Vyšetrovanie úrazov, spolupráca so štátnymi orgánmi; Zastupovanie pri kontrolách štátneho dozoru; Školenia vodičov referentských vozidiel; Školenia zamestnancov na práce vo výškach; Odborné prípravy protipožiarnych hliadok; Prezentácie a praktické nácviky použitia jednotlivých druhov hasiacich prístrojov; Navrhovanie systémov 5S a následné realizovanie po dohode so zákazníkom; Požiarno-technické zabezpečenie; Výkon pravidelných kontrol a revízií hasiacich zariadení v zmysle platnej legislatívy; Plnenie a opravy všetkých druhov hasiacich prístrojov; Tlakové skúšky požiarnych hadíc; Odborné prehliadky zariadení; Plnenie technických plynov do tlakových fliaš (vykonávané na počkanie)

Taktiež máme vlastné školiace stredisko, v ktorom vykonávame školenia na úsekoch: Ochrana pred požiarmi, Odborná príprava protipožiarnych hliadok, Druhy a použitie hasiacich prístrojov, BOZP, Hygieny, Vodič referentského vozidla, Práce vo výškach

Ako sa k nám dostanete?

Odkiaľ pôjdete?   Vyhľadať trasu